När du renoverar

Att tänka på vid ombyggnad och renoveringar
I § 12 i stadgarna står det: ”Bostadsrättshavaren får inte göra någon väsentlig förändring i lägenheten utan tillstånd av styrelsen.

En förändring får aldrig innebära bestående olägenhet för föreningen eller annan medlem. Underhålls- och reparationsåtgärder skall utföras på ett fackmanna-mässigt sätt.

Som väsentlig förändring räknas bl.a. alltid förändring som kräver bygglov eller innebär ändring av ledning för vatten eller värme.

Bostadsrättshavaren svarar för att ”erforderliga myndighetstillstånd erhålls.”

VÄSENTLIGA FÖRÄNDRINGAR
Förändringar (håltagning et cetera) av bärande väggar, dragning av vatten och avlopp är exempel på åtgärder som i varje fall kräver bygganmälan. Ytterligare upplysningar om detta lämnas av Stockholms Stadsbyggnadskontor.
För att styrelsen ska kunna lämna tillstånd krävs att ansökan lämnats till Stadsbyggnadskontoret och att de fattat beslut i ärendet.
Ansökan om tillstånd av styrelsen

Ansökan ska vara skriftlig och innehålla kopia av ansökan (inklusive ritningar) till Stadsbyggnadskontoret samt kopia av deras beslut. Styrelsen kan dock meddela att den inte kommer att bifalla ansökningar som innefattar ingrepp i husets bärande konstruktion.

ICKE VÄSENTLIG FÖRÄNDRING
I dessa fall räcker det med att styrelsen skriftligen informeras. Det kan enklast göras genom att beskrivning och eventuell ritning skickas till föreningens styrelse.Vattenavstängning
Att bara byta ett handfat eller installera en diskmaskin borde inte behöva innebära några större problem, men eftersom de flesta lägenheter har ballofixventiler som rostat och fastnat, kan det innebära stora problem. Innan ni tar dit en rörmokare för att göra jobbet bör ni försäkra er om att ballofixventilen är i gott skick. I annat fall måste vattnet stängas av i hela huskroppen och i värsta fall i hela fastigheten. En sådan avstängning görs genom Valvet på den boendes bekostnad och måste aviseras ett par dagar i förväg.

ATT TÄNKA PÅ VID RENOVERING AV BADRUM OCH ANDRA VÅTUTRYMMEN

Värmesystemet
Vid renovering av badrum är det tillåtet att ta bort befintlig radiator för att sedan endast värma utrymmet med elektrisk golvvärme. Röranslutningar måste dock lämnas kvar i sådan omfattning att radiatorn kan anslutas i ett senare skede.

Inga andra ingrepp i värmesystemet är tillåtna. Om radiatorn monteras bort ska den sparas tillsammans med termostaten.

• Det är inte tillåtet att installera vattenburen golvvärme.

• Det är inte tillåtet att installera handdukstork som värms via radiatorvattnet.

• Det är inte tillåtet att på befintlig radiator byta termostat och/eller radiatorventil.

• Det är inte tillåtet att byta ut befintlig radiator utan styrelsens godkännande.

Alla ingrepp som görs på avloppssystemet ska dokumenteras med ritning och foton.

Golvbrunnar
Golvbrunnarna måste bytas om man lägger klinker och de är från 1990 eller äldre. Föreningen tar kostnaden för själva golvbrunnen (men inte arbetet).

Brunnar som inte är godkända som väggnära ska sitta minst 0,2 m från vägg.En brunn kan sitta närmare om man bedömer att tätskikt går att ansluta säkert, om man kan bygga önskat fall mellan brunn och vägg samt att man bedömer det kunna bli snyggt.

Man kan dock göra undantag för brunn med ställbar separat klämring under förutsättning att brunnen är hel, den sitter i rätt nivå med övre kant i nivå med anslutande tätskikt, bjälklaget är betong, tätskikt är plastmatta eller plastmatta är ytskikt.

Montage utförs enligt tätskiktsleverantörens anvisning vilken finns hos Golvbranschen.
Brunnen kan då behållas med underskrift på Förkontroll-Avvikelse av den väl informerade beställaren. GVK-företaget ska ha detta dokument i den händelse det kommer upp en framtida anmärkning om varför brunnen inte bytts. Det inträffar normalt vid försäljning då till exempel Anticimex kommer in.

ANSÖKAN TILL STYRELSEN
I samband med att du som boende skickar in ansökan om ändring i lägenheten behöver styrelsen information om vilken entreprenör som ska utföra arbetet, F-skattsedel, intyg att man har behörighet att renovera våtutrymmen både för kakel/klinker och golvbrunn.
Kvitto  och kontaktuppgifter ska finnas till den behöriga installatören och ska kunna visas upp vid en förfrågan
Kontakt i dessa ärenden; styrelsen@pinnpojken.se

Du kan även höra av dig till någon i renoveringsgruppen i styrelsen.

KÖKSFLÄKTAR
Det är inte tillåtet att montera en köksfläkt som genom inbyggd motor blåser luft från köket in i imkanalen. Vårt ventilationssystem bygger på att fläkten i ventilationsrummet högst upp i huset skapar ett undertryck i imkanalen som sedan drar med sig luft från varje kök. Om man installerar en köksfläkt med inbyggd motor som blåser in matoset i imkanalen rubbar man ventilationsystemets jämvikt och riskerar att förse grannarna med det egna matoset.

Det man lämpligen bör göra är att installera en kolfilterfläkt. En sådan fläkt har alltså ingen anslutning till imkanalen.

BYGGAVFALL

Byggavfall får absolut inte slängas i vårt miljörum eftersom den inte är dimensionerad för detta ändamål. Vi har inte heller något avtal med sophämtarna om att hämta byggavfall eller sådant som inte kan läggas i sopkärlen. Respektive lägenhetsinnehavare ansvarar för bortforsling av byggavfall.

Påsar med byggavfall får förvaras på gården i max en vecka, förutsatt att de inte hindrar framkomst för utryckningsfordon.

INFORMATION TILL KRINGBOENDE

Bullrande ombyggnation får inte ske tidiga morgnar eller sena kvällar. Den bör också undvikas på lördagar och söndagar. Tänk till exempel på att en slagborrmaskin kan höras i lägenheter som finns flera portar bort.

Försök därför att inskränka bullrande verksamhet (inklusive slagborrning) till följande tider:
Vardagar 08.00 – 17.00
Lördagar och söndagar 10.00 – 15.00
 
När ni står inför en kommande renovering så är det viktigt att ni i god tid (helst 4 veckor innan) sätter upp anslag både i er egen port men även i de portar i samma huslänga. Bilning och slagborr hörs lång väg.
 
Ni som även har kommersiella hyresgäster i er hus, måste även till dom informera om kommande renovering. Samma sak här, gör det i så god tid som möjligt(helst 4 veckor innan), så att dom har möjlighet att planera sin verksamhet. Försök om möjligt att vara så specificerad som möjligt med vilka dagar och tider ni kommer att bila då flera av dom kommersiella verksamheterna är av sådan karaktär att dom inte kan jobba under bilningen.