När du renoverar

OMBYGGNATION OCH RENOVERINGAR

I ’§34 Ingrepp i lägenheten’ i stadgarna står det:

”Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd i lägenheten utföra åtgärd som innefattar:

  1. ingrepp i bärande konstruktion
  2. ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme eller vatten
  3. annan väsentlig förändring av lägenheten

Styrelsen får bara vägra att medge tillstånd till en åtgärd som avses i första stycket om åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för bostadsrättsföreningen.”

Läs också i stadgarna under ’Bostadsrättsfrågor’, ’§28 Bostadsrättshavarens ansvar’ för vilka delar av lägenheten du själv ansvarar.


VÄSENTLIGA OCH ICKE VÄSENTLIGA FÖRÄNDRINGAR

Bostadsrättshavaren får inte utföra väsentliga förändringar utan styrelsens godkännande!

Som väsentliga förändringar kan räknas:

– ingrepp i en bärande konstruktion (t. ex. rivning eller håltagning)

– styrelsen kommer inte tillåta infällda rör i väggar som tillhör hisschakt eller ytterväggar
– ändring av befintliga vatten- och avloppsanslutningar, värme eller ventilation
– annan väsentlig förändring av lägenheten

Vissa väsentliga ändringar kräver t.o.m. bygglov eller anmälan hos stadsbyggnadskontoret.

Bostadsrättshavaren ansvarar för att informera sig och ansöka om detta.

Mer information hittar du här:

https://bygglov.stockholm/nar-behovs-bygglov/

Bostadrättshavaren får utföra icke väsentliga förändringar, men styrelsen ska informeras skriftligt.

Som icke väsentliga förändringar kan räknas:

– rivning av icke bärande väggar

– elarbeten så länge behörig tekniker används

– annan icke väsentlig förändring av lägenheten


 

RENOVERING AV BADRUM OCH ANDRA VÅTUTRYMMEN

ALL BADRUMSRENOVERING KRÄVER GODKÄNNANDE AV STYRELSEN!

Det betyder att du som boende måste skicka in en skriftlig ansökan till styrelsen.

ARBETE FÅR INTE PÅBÖRJAS INNAN GODKÄNNANDE AV STYRELSEN!

Ansökan behandlas så snart som möjligt, men räkna med att det kan ta upp till 2 veckor.

I samband med denna ansökan behöver styrelsen följande information:

– ritning för planerat badrum med befintligt och planerad rör- och el-dragning

– kontaktinformation till utförande entreprenör (projektledare)

– entreprenörens F-skattsedel

– entreprenörens (eller underentreprenörens) intyg om behörighet att renovera våtutrymmen

Alla ingrepp som görs på avloppssystemet ska dokumenteras med ritning och foton.

Ladda ner checklista badrumsrenovering

Du är alltid välkommen att kontakta styrelsen vid renovering för att få goda råd!

styrelsen@pinnpojken.se

 


VATTENAVSTÄNGNING

Att byta handfat eller installera en diskmaskin innebär i vanliga fall bara en vattenavstängning inom lägenheten (ballofix-ventiler på befintliga ledningar).

Vissa andra arbeten, t.ex. badrumsrenoveringar, kan innebära en vattenavstängning i en stam, hela huskroppen eller t.o.m. i hela fastigheten.

En första vattenavstängning som gäller bara en port respektive stam,

skall alltid göras tillsammans med förvaltaren Nabo.

Detta sker på bostadshavarens bekostnad.

 

Efter instruktioner från förvaltaren kan utförande företag ta hand om ev. följande vattenavstängningar själv.

Vid vattenavstängning skall anslag om detta sättas upp i berörd(a) port(ar).

Datum och klockslag skall anges.

Vattenavstängningar i hela huskroppen eller hela fastigheten skall alltid göras genom förvaltaren Nabo på bostadshavarens bekostnad.


GOLVBRUNNAR

Det rekommenderas att generellt byta golvbrunnar vid en renovering.

Golvbrunnar måste vara godkända och monteras enligt tätskiktsleverantörens anvisning vilken finns hos golvbranschen. Se också https://www.gvk.se/branschregler

OBS! Vid bilning för byte av golvbrunn och stickrör rekommenderas starkt att badrummet i lägenhet under förses med en skyddande platta i tak då betongbjälklaget är tunn, ibland bara 200mm.

Begär att företaget inkluderar detta i offerten samt återställande av grannens badrum.

 


 

VÄRMESYSTEM

Vid renovering av badrum är det tillåtet att ta bort befintlig radiator för att sedan endast värma utrymmet med elektrisk golvvärme. Röranslutningar måste dock lämnas kvar i sådan omfattning att radiatorn kan anslutas i ett senare skede. Radiatorn ska sparas tillsammans med termostaten.

Inga andra ingrepp i värmesystemet är tillåtna.

– det är inte tillåtet att installera vattenburen golvvärme.

– det är inte tillåtet att installera handdukstork som värms via radiatorvattnet.

– det är inte tillåtet att på befintlig radiator byta termostat och/eller radiatorventil.

– det är inte tillåtet att byta ut befintlig radiator utan styrelsens godkännande.

 


 

KÖKSFLÄKTAR

Det är inte tillåtet att montera en köksfläkt som blåser in luft i husets ventilationskanal.

Vårt ventilationssystem bygger på att fläkten i ventilationsrummet högst upp i huset skapar ett undertryck som sedan drar med sig luft från varje rum. Om man installerar en köksfläkt som blåser in matoset i kanalen rubbar man ventilationssystemets jämvikt och riskerar att förse grannarna med matos.

Det man lämpligen bör göra är att installera en kolfilterfläkt. En sådan fläkt har alltså ingen direkt anslutning till ventilationssystemet.

 


 

BYGGAVFALL

Byggavfall får absolut inte slängas i vårt miljörum.

Bostadshavaren ansvarar för bortforsling av byggavfall.

Byggsäck (t. ex. ’Big Pack’ eller liknande) med byggavfall får förvaras på gården i max en vecka. Framför 71:ans port vid gräsmattan har vi skapat en yta med 3×3 markplattor som är avsett för detta. Helst ska denna utan användas, då fordon som hämtar byggsäck då inte behöver köra in på gården. Byggsäck får EJ placeras på gräsmattan!

Det är ditt ansvar att påsar med byggavfall på gården inte medför någon fara för de andra boende!

Byggsäck ska därför märkas med namn och port nummer, så att ni kan bli kontaktat i fall det behövs.

 


  

PARKERING PÅ GÅRDEN

Obs! att vi har parkeringsförbud på vår gård! Det går bra att hantverkare kör in på gården för att lasta ut och in, däremot kan de inte parkera där övre längre tid. Då vi inte äger marken kan det komma in parkeringsvakter som delar ut böter – en kostnad som kommer att hamna på er.

Meddela detta era hantverkare för att undvika onödiga kostnader.


INFORMATION TILL KRINGBOENDE

Bullrande ombyggnation får inte ske tidiga morgnar eller sena kvällar. Den bör också undvikas på lördagar och söndagar. Tänk på att en slagborrmaskin kan höras i lägenheter som finns flera portar bort.

Försök därför att inskränka bullrande verksamhet (inklusive slagborrning) till följande tider:

Vardagar: 08.00 – 17.00

Lördagar: 10.00 – 15.00

Söndagar: Störande reparationsarbeten får ej ske på söndagar!

När ni står inför en kommande renovering, så är det viktigt att ni i god tid (helst 4 veckor innan) sätter upp anslag både i er egen port men även i de portar i samma huslänga. Bilning och slagborrning hörs lång väg. Dessutom skall namn och telefonnummer till ansvarig person(er) anges.

Ni som även har kommersiella hyresgäster i ert hus, måste även till dom informera om kommande renovering. Samma sak här, gör det i så god tid som möjlig (helst 4 veckor innan), så att dom har möjlighet att planera sin verksamhet. Försök om möjligt att vara så specificerad som möjligt med vilka dagar och tider ni kommer att bila, då flera av dom kommersiella verksamheterna är av sådan karaktär att dom inte kan jobba under bilningen.